Statut ARPP

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Capitolul I

Art. 1.

(1) Asociaţia Romană pentru Protecţie Privată a fost fondată potrivit Actului Constitutiv, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 modificată și republicată,cu privire la asociaţii și fundaţii, aprobatăși completată prin Legea 246/2005.

(2)  Asociaţia se constituie ca persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, cu caracter profesional, constituităîn baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 și a Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000,modificată și republicată,cu privire la asociaţii şi fundaţii.

(3)  În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000, asociaţia va putea desfăşura activităţi economice care sunt în legătură cu scopul asociaţiei. Activităţile economice nu se pot întreprinde decât cu hotărârea Adunării Generale.

 

Art. 2.

(1) Denumirea Asociaţiei este Asociaţia Română pentru Protecţie Privată, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 133618 din 14.03.2014, eliberată de Ministerul Justiţiei.

(2)    Denumirea întreagă sau prescurtată, adică A.R.P.P., va fi menţionată pe toate înscrisurile, documentele proprii și referirile la Asociaţie.

(3)    Asociaţia are sigle și logo proprii.

 

Art. 3.

(1) Sediul Asociaţiei este, la înfiinţare, în Bucureşti, Sector 5, Sos. Alexandriei nr.4, bl.L 1, sc.A, et.1, ap.2.

(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

(3) Asociatia va putea infiinta sucursale si filiale pe plan national si international.

(4) Infiinteaza sucursala Asociatiei cu sediul in judetul Suceava, in orasul Radauti, str. Rozelor nr.5, compus dintr-o camera in suprafata de 5 mp, cu destinatie de sediu sucursala.

 

Art. 4. – Asociaţia se constituie pe durata nedeterminata.

Capitolul II

 

SCOPUL ȘI MISIUNEA

 

Art. 5. Asociaţia Română pentru Protecţie Privată are drept scop reprezentarea și apărarea intereselor profesiei de gardă de corp, a tuturor absolvenților cursurilor de securitate privata organizate de asociație și care acționează simultan pentru dezvoltarea și perfecționarea acestor profesiiși mărirea prestigiului lor în societate.

Totodată, oferă consiliere şi sprijin pentru găsirea unui loc de muncăîn domeniu, asigurăconsultanță legală pentru obţinerea în deplină legalitate și în spiritul legii a:

–  atestatului de agent gardă de corp;

–  avizului port-armă;

–  certificărilor şi atestărilor la nivel naţional şi international;

– avizărilor psihologice necesare practicării profesiei de gardă de corp.

Consilierea și sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă se va asigura cu ajutorul unor consilieri de specialitate sau societăți atestate în condițiile legii.

Consultanță sau consilierea juridică se va acorda prin avocați sau consilieri juridici care au dobândit calitatea de avocat sau consilier juridic, conform Legii nr. 51/1995, modificată și completată și conform Legii nr. 514/2003, modificată și completată.

Asociaţia va ţine şi o evidenţă scripticăcu toate gărzile de corp atestate în condiţilelegii, inclusiv ale absolvenților cursurilor de securitate privata organizate de asociație.

Asociația va apăra interesele profesionale și/sau legale ale acestor membri. Asociația acționează pentru dezvoltarea acestor profesii de securitate privată și a prestigiului acestora  în societate.

Oferă facilități pentru obținerea atestatului de agent gardă de corp, a avizului port-armă, a certificărilor și atestărilor la nivel național și internațional, a avizărlor psihologice necesare practicării acestei profesii, în condițiile legii.

 

Art. 6. Domeniile de activitate (obiectivele) sunt:

 1. a)obţinerea unor condiţii decente de muncă şi viaţă pentru membrii săi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu aspiraţiile proprii şi respectarea demnităţii umane;
 2. b)prezentarea de iniţiative tuturor structurilor centrale, locale şi internaţionale, participarea în comisiile de dialog social, ca organ consultativ, pentru elaborarea actelor normative principale şi secundare în interesul membrilor săi;
 3. c)concentrarea forţelor în vederea respectării şi obţinerii unor drepturi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, salarizare, protecţie socială etc. prin adoptarea unui statut al gărzi de corp;
 4. d)ţinerea unei evidenţe profesionale cu toate gărzile de corp atestate și a agenților de securitate care au finalizat cursurile organizate de asociație, organizate și autorizate conform legii și care sunt membri ai asociației sau își dau acceptul în scris pentru a fi înscrise în aceasta bază de date;
 5. e)consolidarea prestigiului profesional prin asigurarea unei pregătiri optime, precum și crearea unor spaţii adecvate pentru instruire, care să servească dezvoltării individuale a membrilor săi, utilizând pentru aceasta toate mijloacele legale;
 6. f) acordarea asistenţei juridice pentru cazurile în care sunt încălcate drepturile membrilor;
 7. g) organizează cursuri de formare profesionala iniţială şi continua, în scopul ridicării nivelului profesional, cultural, social și sportiv al membrilor săi. În acest scop,asociația are funcțional un centru propriu de formare, instruire şi perfecţionare denumit ”Şcoala de Perfecţionare şi Specializare a Agenţilor Gardă de Corp (pază personală)”, ce are ca obiect organizarea unor cursuri de formare, instruire şi perfecţionare a membrilor săi;

 

 1. h)promovarea de relaţii cu organizaţii similare interne şi internaţionale;
 2. realizarea de activităţi de lungă durată, cu scop de promovare pe termen lung a inserţiei şi reinserţiei pe piaţa muncii a tinerilor și a şomerilor, inclusiv din zonele rurale;
 3. efectuarea de studii pentru identificarea şi mobilizarea resurselor educaţionale la nivel local şi naţional;
 4. prestarea de servicii de consultanță și consiliere a membrilor săi în vederea facilitării accesului lor pe piaţa muncii; realizarea de activităţi cu scop de facilitare a accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
 5. organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe în elaborarea de proiecte și asigurarea consultanței în conceperea lor;
 6. organizarea de :

–            activităţi cultural –sportive;

–            concursuri,demonstrații  interne și internaționale strâns legate de activitatea de gardă de corp;

–            activități de petrecere a timpului liber (loisir, concurs de: pescuit, tir sportiv, tir cu arcul, gratare, petreceri câmpenești, fotbal, baschet, ping-pong, popice, tenis de câmp, paint-ball, oricare alte activități sportive);

 

 1. întreţinerea de relaţii cu organizaţii şi instituţii interne şi internaţionale în domeniu;
 2. organizarea de cursuri, colocvii, conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde;
 3. colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor Asociaţiei, inclusiv pe calea afilierii Asociaţiei Române pentru Protecţie Privată la alte organisme naţionale şi internaţionale;
 4. i)   căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor Asociaţiei;
 5. j) publicarea unei reviste proprii, specifică agenţilor garzi de corp, denumită „Garda de Corp în Romania”;
 6. k) oferirea de servicii de consultanţă, evaluare şi consiliere psihologică, gratuite pentru membrii săi, prin înfiinţarea unui Laborator de psihologie specializat în avizarea periodică  a gărzilor de corp;
 7. l)organizarea de activităţi de pregătire și competiții pe linie de arme şi muniţii, letale şi neletale;

m)înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect oferirea: de servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, de servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, de servicii de protecție specializată a persoanelor;

 1. n) acordarea gratuită de servicii de consultanțăși consiliere juridică a membrilor săi.

o)acordarea de consultanță în domeniul securității private. În acest scop, Asociația va înființa un centru propriu de consultanță;

 1. p) consilierea, în vederea admiterii la studii de licență, master, post universitare, precum și la cursuri postuniversitare de formare și de dezvoltare profesională continuă în domeniul istorie/securitate &intelligence la universități și instituții importante;

r)organizarea de cursuri de pregătire a tinerilor pentru admiterea în școlile și academiile cu specific militar (Academia de Poliție, Academia Națională de Informații, Academia Națională de Apărare, S.N.S.P.A., etc.)

s)organizează cursuri de formare profesionala iniţială şi continua in toate domeniile securitatii private, prin centrul de formare, instruire şi perfecţionare denumit ”Centrul de Cursuri al Securității Private – denumit pe scurt C.C.S.P.”.
Art. 7.Activităţile enumerate precum şi altele având aceeaşi natură şi scop pot fi organizate şi desfăşurate în spaţii imobiliare diferite de sediul social al Asociaţiei.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.